НОРМАТИВНА БАЗА

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОСНОВНИ ГРУПИ:

 1. Поземлени имоти.
 2. Гори.
 3. Трайни насаждения.
 4. Сгради.
 5. Недвижими имоти културни ценности.
 6. Машини и съоръжения.
 7. Търговски предприятия и вземания
 8. Финансови активи.
 9. Нематериални активи.
 10. Произведения на изкуствоно.

ДОКУМЕНТИ:

 1. Закони
 2. Правилници
 3. Наредби
 4. Инструкции
 5. Кодекси
 6. Стандарти
 7. Документи
 8. Справочни
 9. Тарифи
 10. Други нормативни документи

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Закон за арендата
 • Закон за горите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за жилищностроителните коопераций
 • Закон за защитените територий
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за концесийте
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за културното наследство
 • Закон за марките и географските означения
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за наследството
 • Закон за независимите оценители
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за приватизацията и следприватизационен контрол
 • Закон за промишления дизайн
 • Закон за регионалното развитие
 • Закон за собствеността
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Закон за териториално и селищно устройство
 • Закон за устроиство на земеделските територий
 • Закон за устройство на територията

 • Инструкция № 2 за документиране и отчитане на сделките със строежи и строителни услуги при облагането им с ДДС

 • Класификация на сградите и строителните съоръжения

 • Наредба № 1 за геозащитна дейност

 • Наредба № 1 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 • Наредба № 1 за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

 • Наредба № 1 за номенклатурата на видоете строежи

 • Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК

 • Наредба № 1461 за съдебно – счетоводните и финансово-икономическите експертизи.

 • Наредба № 15 за идентификатори на имотите

 • Наредба № 15 за кадастъра и имотния регистър

 • Наредба № 16 за подземни проводи и съоръжения към

 • Наредба № 16 за сервитутите и ограниченията

 • Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

 • Наредба № 16 за управление, стопанисване и ползване на земи и гори от общински поземлен фонд и на гори и земи от общински горски фонд

 • Наредба № 18 за енергийните характеристики на обектите

 • Наредба № 2 за воденето и съхранението на имотния регистър

 • Наредба № 2 за въвеждне в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обеки

 • Наредба № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на и съоръжения

 • Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастрални регистри

 • Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на стрителство

 • Наредба № 32 за горски насъждения и декоративни растения

 • Наредба № 4 за екологическа оцинка на устройствените планове и оценки

 • Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

 • Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство

 • Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

 • Наредба № 5 за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категорий

 • Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територий и устройствени зони

 • Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

 • Наредба № 9 за лицензиране на лицата упражняващи строителен надзор

 • Наредба № Н-4 за реда за водене на регистъра на експирти по закона за културното наследство.

 • Наредба № Н-5 за реда за създаване на научни групи към музейте

 • Наредба № Н-6 за формиране и управление на музейните фондове

 • Наредба № Н-9 за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени

 • Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители

 • Наредба за базистните пазарни цени на недвижими имоти

 • Наредба за базистните цени на трайните насаждения

 • Наредба за извършване на оценка на декларирани движими вещи паметници на културата

 • Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

 • Наредба за категоризиране на туристическите обекти

 • Наредба за концесийте

 • Наредба за оземляване

 • Наредба за определяне на базистни цени за изключваните площи и учредяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от Горския фонд.

 • Наредба за определяне на базистни цени на трайни насаждения

 • Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита.

 • Наредба за промяна предназначението

 • Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи.

 • Наредба за съществуващите изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

 • Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи

 • Нарезба за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени

 • Национален план за регионално развитие

 • Правилник за вписванията

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

 • Правилник за прилагане на закона за концесийте

 • Правилник за прилагане на закона за общинската собственост

 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 • Правилник за прилагане на закона за собствеността на гражданите

 • Правилник за реда за вписване и водене на регистъра на независимите оценители

 • Правилник за управлението, реда, и надзора в етажната собственост

 • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 • Тарифа за таксите които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи